UWAGA !!!

16.05.2016 r. - wyjaśnienia zamawiającego  POBIERZ

18.05.2016 r. - wyjaśnienia zamawiającego  POBIERZ

18.05.2016 r. - Opis techniczny PW - Instalacje sanitarne zewnętrzne POBIERZ

24.05.2016 r. - wyjaśnienia zamawiającego  POBIERZ

24.05.2016 r. - Rysunek K-13 Rew.1 - PW branży konstrukcyjnej Budynek A - POBIERZ

25.05.2016 r. - Wyjaśnienia Zamawiającego - POBIERZ
25.05.2016 r. - UWAGA! Zamawiający dokonał korekty wzoru umowy.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (B), garaży (C) wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących parterowych budynków gospodarczych, usunięciem kolizji infrastruktury technicznej tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej i przyłączami - etap I oraz budowa budynku mieszkalno- usługowego (A) wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i przyłączami - etap II
Numer ogłoszenia: 116674 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie sp. z o.o. , ul. Bierzewicka 14a, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie, tel. 024 2352483, faks 024 2352483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mtbsgostynin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (B), garaży (C) wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących parterowych budynków gospodarczych, usunięciem kolizji infrastruktury technicznej tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej i przyłączami - etap I oraz budowa budynku mieszkalno- usługowego (A) wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i przyłączami - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (B), garaży (C) wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących parterowych budynków gospodarczych, usunięciem kolizji infrastruktury technicznej tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej i przyłączami - etap I oraz budowa budynku mieszkalno- usługowego (A) wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i przyłączami - etap II, w ramach zadania Budowa budynku mieszkalno-usługowego (A), mieszkalnego wielorodzinnego (B), garaży (C) przy ul. 3-go Maja w Gostyninie wraz z parkingami, zjazdami na ul. Parkową, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących parterowych budynków gospodarczych i usunięciem kolizji infrastruktury technicznej związanej z realizacją inwestycji (tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej). Zakres robót obejmuje: 1) roboty przygotowawcze terenu pod plac budowy; 2) wykonanie ogrodzenia placu budowy; 3) wykonanie wyburzenia istniejących budynków gospodarczych, 4) wybudowanie przedmiotowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (budynek B) wraz z wewnętrznymi instalacjami; 5) wybudowanie garaży (budynek C) wraz z wewnętrznymi instalacjami i altana śmietnikową; 6) wykonanie przyłączy i instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej; 7) wykonanie miejsc postojowych, dojść i dojazdów z ukształtowaniem terenu,; 8) wykonanie oświetlenia terenu; 9) wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu i zielenią; 10) wybudowanie parkingu; 11) wybudowanie przedmiotowego budynku mieszkalno-usługowego (budynek A) wraz z wewnętrznymi instalacjami;.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Budowa placu zabaw

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.10.00-9, 45.21.13.40-4, 45.22.33.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy, 00/100) PLN. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał - w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył - co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze brutto nie mniejszej niż 12 000 m3.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi: w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych - bez ograniczeń - z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym każda z tych osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 5.000.000,00 zł; 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 5.000.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian: 1) wynagrodzenia w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na postawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. O minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; 2) nastąpią zmiany treści przepisów prawa dot. realizowanego przedmiotu zamówienia, mające wpływ na jego realizację; 3) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w dokumentacji budowlanej - na podstawie, której Wykonawca realizuje roboty budowlane - uniemożliwiających wykonanie umowy w terminach określonych w umowie; 4) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robót zamiennych i dodatkowych, 5) terminu wykonania w przypadku zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających ponad łączny czas wykonania przypisanych im czynności o okres równy tej zwłoce, 6) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców, 7) treści § 8 ust. 2 dotyczących wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca dokona prawidłowego zgłoszenia lub zmiany podwykonawców w zakresie zgodnym z SIWZ, umową. 8) terminów wykonania poszczególnych przedmiotów odbioru (wg harmonogramu) w przypadku zdarzeń określonych w § 4 ust. 7, bez zmiany końcowego terminu realizacji umowy. 9) zmiana kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. 10) terminu wykonania, w przypadku konieczności wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, konieczności przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych, wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę (np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkryciu niewybuchu), wystąpienia przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych nie zawinionego przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mtbsgostynin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. (Dział Inwestycji (I piętro), za zaliczeniem pocztowym faks 24 235 24 83 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2016 godzina 10:30, miejsce: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. - Bierzewicka 14a, 09-500 Gostynin,- sekretariat (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ POBIERZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POBIERZ

WZÓR UMOWY - POBIERZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ POBIERZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ - wersja edytowalna w pliku *.doc - POBIERZ

PROJEKT WYKONAWCZY POBIERZ

PROJEKT BUDOWLANY POBIERZ

PRZEDMIAR POBIERZ

STWIOR POBIERZ POBIERZ

SKANY DECYZJI POBIERZ

Dokumenty do pobrania umieszczone są w samorozpakowujących się archiwach programu 7 zip.