Gostynin, dnia 07.06.2016 r.

 

Numer ogłoszenia: 116674 - 2016

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

 

 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (B), garaży (C) wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących parterowych budynków gospodarczych, usunięciem kolizji infrastruktury technicznej tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej i przyłączami - etap I oraz budowa budynku mieszkalno- usługowego (A) wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i przyłączami - etap II”

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o. – jako Zamawiający – unieważnia przetarg nieograniczony na ww. postępowanie z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie ma możliwości jej zwiększyć.