O spółce

O firmie

Spółka powstała w dniu 19-08-1998 r. Założycielem spółki była Gmina Miasta Gostynina , która wniosła do spółki kapitał w wysokości 5000,00 zł i objęła udziały: 100 udziałów po 50,00 zł każdy. Celem powołania spółki było utworzenie podmiotu , który wraz z Gminą Miasta Gostynina prowadziłby działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej na terenie miasta . W planach spółki przyjęto, że spółka zajmie się budowaniem mieszkań z przeznaczeniem do oddania w najem mieszkańcom miasta, oraz zarządzaniem i obsługą nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność miasta oddanych w najem lokatorom a także nieruchomości komunalnych o innym przeznaczeniu niż cele mieszkaniowe.

10 mtbs

Fot. Budynek przy ul. Spółdzielczej

 

Spółka powstała w miejsce zlikwidowanego Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i przejęła działalność w zakresie szeroko rozumianej gospodarki mieszkaniowej . Powstające Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zostało utworzone poprzez wniesienie wkładu pieniężnego Gminy Miasta Gostynina, co oznacza, że nie jest następcą prawnym Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Działalność spółki polegała na zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i obsługą tych nieruchomości rozumianą jako wykonywanie wszelkich napraw , konserwacji i głównie drobnych remontów, oraz obsługę finansową polegającą na pobieraniu ustalonego czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu.

09 mtbs

Fot. Budynek przy ul. 3 -go Maja 20

Ponadto jako zarządca, Spółka zobowiązana jest do utrzymania w sprawności i ciągłości funkcjonowania wszelkich urządzeń i instalacji. Spółka poczynając od roku 1999 r zajmowała się wznoszeniem nowych budynków mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem,a także budową infrastuktury towarzyszącej.

Przedmiot działalności

  Przedmiot działania

 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy:

1) 45, 21, A, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy:

1) 45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

2) 70, 12, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

3) 70, 20, Z, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

4) 70, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE

5) 45, 25, B, ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM

6) 45, 31, A, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI

7) 45, 33, A, WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH

8) 45, 42, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

 

9) 45, 45, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

 

Potencjał (majątek, zatrudnienie, kompetencje zarządu i kadry zarządzającej)

 

Majątek

 

 

Stan majątkowy spółki przedstawia się następująco* :

L.p.

Opis

Wartość księgowa netto w tys. zł

% udział poszczególnych składników majątkowych w wartości ogółem

1

Wartości niematerialne i prawne

5

0,02%

2

Grunty

851

2,62%

3

Budynki i budowle

28187

86,72%

4

Urządzenia techniczne i maszyny

2

0,01%

5

Środki transportu

17

0,05%

6

Inne środki trwałe

5

0,02%

7

Środki trwałe w budowie

619

1,90%

8

Zapasy

534

1,64%

9

Należności

214

0,66%

10

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

1955

6,01%

11

Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

113

0,35%

 

AKTYWA RAZEM

32502

100,00%

*według stanu na 31-12-2014

Zatrudnienie i kompetencje

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie sp. z o.o. na koniec m-ca lutego zatrudnia 19 pracowników w tym pracowników umysłowych 11, pracowników na stanowiskach robotniczych 8.

W schemacie organizacyjnym można wydzielić Dział finansowo-księgowy zajmujący się wszelkimi rozliczeniami rachunkowo-księgowymi. W dziale tym zatrudnione są 4 osoby z długoletnią praktyką zawodową w zakresie rachunkowości i finansów. Kompetencje tych pracowników oraz dostosowana do potrzeb firmy baza informatyczna pozwala na fachową obsługę księgową administrowanych obiektów.

Dział administracji domów mieszkalnych zatrudnia 3 osoby o długoletnim stażu pracy w branży obejmującej administrowanie substancją mieszkaniową. Zadaniem tej komórki organizacyjnej jest pełna obsługa obiektów którymi zarządzamy m. in. zawieranie umów z lokatorami, planowanie remontów i niezbędnych napraw, nadzór nad zarządzanymi obiektami, organizowanie należytego utrzymania substancji mieszkaniowych.

Wśród tych pracowników są osoby posiadające wysoką wiedzę praktyczną i teoretyczną w dziedzinie budownictwa(nadzór, kosztorysowanie, planowanie robót budowlanych).

 

Spółka posiada także wykwalifikowaną kadrę pracowników na stanowiskach robotniczych, dzięki czemu możemy na bieżąco wykonywać wszelkie naprawy i bieżące remonty. Nasi pracownicy posiadają stosowne uprawnienia i umiejętności pozwalające im na fachowe wykonanie powierzonych im zadań.

 

Struktura organizacyjna firmy

 

Struktura organizacyjna

 

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie sp. z o.o. jest jednostką nie posiadającą filii oddziałów lub wydzielonych odrębnie mniejszych jednostek .

Stosownie do postanowień przepisów prawa handlowego organami spółki są :

 

  1. Zgromadzenie Wspólników

  2. Rada Nadzorcza

  3. Zarząd

 

Celem sprawnego działania zostały wyodrębnione trzy działy funkcjonalne to jest Zarząd , Administracja domów mieszkalnych i Dział finansowo-księgowy.

Przedmiotem działalności Zarządu jest kierowanie jednostką i sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem całej spółki a także reprezentowanie spółki na zewnątrz wobec kontrahentów i innych podmiotów.

Administracja Domów Mieszkalnych zajmuje się obsługą najemców lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu.

Do jej zadań należy zawieranie i rozwiązywanie umów, bieżąca obsługa lokatorów zamieszkujących zasoby jednostki i zasoby powierzone do administrowania na podstawie umów cywilno-prawnych oraz wspólnot mieszkaniowych.

 

Dział finansowo-księgowy zajmuje się obsługą finansową i rachunkową spółki . Do zadań tego działu należy:

 

  1. prowadzenie ewidencji rozliczeń z najemcami ,

  2. pobieranie i ściąganie należności w stosunku do lokali stanowiących własność spółki w zakresie określonym przez umowę z Gminą Miasta Gostynina w odniesieniu do należności czynszowych związanych z lokalami komunalnymi,

  3. prowadzenie ewidencji rozliczeń należności związanych z lokalami wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych, a także obsługa gotówkowych płatności pieniężnych i prowadzenie kasy, obsługa płatności bezgotówkowych , prowadzenie ewidencji księgowo-rachunkowej stosownie do wymagań prawa bilansowego i postanowień prawa podatkowego i innych przepisów .

 

 

 

 
 drukuj

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Gostynin
Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2008-12-03
Informacja zaktualizowana przez: Administrator
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-03