Przetargi

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego, w ramach zadania inwestycyjnego. – PRZETARG NR 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego, w ramach zadania inwestycyjnego.

Czytaj więcej: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskanie...

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego, w ramach zadania inwestycyjnego. – PRZETARG NR 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego, w ramach zadania inwestycyjnego.”

Czytaj więcej: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskanie...

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego, w ramach zadania inwestycyjnego. – PRZETARG NR 4

TYTUŁ : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego, w ramach zadania inwestycyjnego. – PRZETARG NR 4

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego, w ramach zadania inwestycyjnego.”

Czytaj więcej: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskanie...

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego, w ramach zadania inwestycyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu


Roboty budowlane
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego, w ramach zadania inwestycyjnego.

 

Czytaj więcej: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskanie...

Budowa budynku mieszkalno- usługowego („A”), mieszkalnego wielorodzinnego („B”), garaży („C”) ...

UWAGA !!! 20.10.2016 r. Odpowiedzi na pytania patrz dół strony

                 24.10.2016 r, Odpowiedzi na pytania

                 26.10.2016 r. - Odpowiedzi na pytania
                
UWAGA! Zamawiający dokonał korekty błędu we wzorze umowy.

                 27.10.2016 r. - Odpowiedzi na pytania

02.11.2016 r. - Informacja z otwarcia ofert -POBIERZ

UWAGA!

28.10.2016 r - Zamawiający poprawił oczywistą pomyłkę pisarską w Opisie przedmioty zamówienia.

Na stronie drugiej wers "Budynek A usytuowano na obowiązującej linii zabudowy – zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach zabudowy (budynek nieobjęty zamówieniem)" otrzymuje brzmienie: "Budynek A  sytuowano na obowiązującej linii zabudowy – zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach zabudowy".

23.11.2016 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ

Ogłoszenie nr 321060 - 2016 z dnia 2016-10-11 r.

Gostynin: Budowa budynku mieszkalno- usługowego („A”), mieszkalnego wielorodzinnego („B”), garaży („C”) przy ul. 3-go Maja w Gostyninie wraz z parkingami, zjazdami na ul. Parkową, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących parterowych budynków gospodarczych i usunięciem kolizji infrastruktury technicznej związanej z realizacją inwestycji (tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Czytaj więcej: Budowa budynku mieszkalno- usługowego („A”), mieszkalnego wielorodzinnego („B”), garaży („C”)...

Przetrag „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kutnowskej i Broniewskiego w Gostyninie”

Aktualizacja 19.02.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POBIERZ

Aktualizacja 10.02.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ

Aktualizacja 25.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ

"Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc" - POBIERZ

[Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.]

 

Ogłoszenie nr 771597-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kutnowskej i Broniewskiego w Gostyninie”

Czytaj więcej: Przetrag „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę trzech...