• 01 mtbs
  • 02 mtbs
  • 03 mtbs
  • 04 mtbs

 

Majątek

 

 

Stan majątkowy spółki przedstawia się następująco* :

L.p.

Opis

Wartość księgowa netto w tys. zł

% udział poszczególnych składników majątkowych w wartości ogółem

1

Wartości niematerialne i prawne

5

0,02%

2

Grunty

851

2,62%

3

Budynki i budowle

28187

86,72%

4

Urządzenia techniczne i maszyny

2

0,01%

5

Środki transportu

17

0,05%

6

Inne środki trwałe

5

0,02%

7

Środki trwałe w budowie

619

1,90%

8

Zapasy

534

1,64%

9

Należności

214

0,66%

10

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

1955

6,01%

11

Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

113

0,35%

 

AKTYWA RAZEM

32502

100,00%

*według stanu na 31-12-2014

Zatrudnienie i kompetencje

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie sp. z o.o. na koniec m-ca lutego zatrudnia 19 pracowników w tym pracowników umysłowych 11, pracowników na stanowiskach robotniczych 8.

W schemacie organizacyjnym można wydzielić Dział finansowo-księgowy zajmujący się wszelkimi rozliczeniami rachunkowo-księgowymi. W dziale tym zatrudnione są 4 osoby z długoletnią praktyką zawodową w zakresie rachunkowości i finansów. Kompetencje tych pracowników oraz dostosowana do potrzeb firmy baza informatyczna pozwala na fachową obsługę księgową administrowanych obiektów.

Dział administracji domów mieszkalnych zatrudnia 3 osoby o długoletnim stażu pracy w branży obejmującej administrowanie substancją mieszkaniową. Zadaniem tej komórki organizacyjnej jest pełna obsługa obiektów którymi zarządzamy m. in. zawieranie umów z lokatorami, planowanie remontów i niezbędnych napraw, nadzór nad zarządzanymi obiektami, organizowanie należytego utrzymania substancji mieszkaniowych.

Wśród tych pracowników są osoby posiadające wysoką wiedzę praktyczną i teoretyczną w dziedzinie budownictwa(nadzór, kosztorysowanie, planowanie robót budowlanych).

 

Spółka posiada także wykwalifikowaną kadrę pracowników na stanowiskach robotniczych, dzięki czemu możemy na bieżąco wykonywać wszelkie naprawy i bieżące remonty. Nasi pracownicy posiadają stosowne uprawnienia i umiejętności pozwalające im na fachowe wykonanie powierzonych im zadań.